Zlatá rasa

Šestá civilizace lidstva. Přestavba Země.


Zlatá rasa

Vzhledem k tomu, že každá civilizace je energeticky stavena zvláštním způsobem, vyžaduje pro sebe vhodné prostředí. Prostředí by mělo přispívat ke zlepšování člověka, a to je možné pouze tehdy, když okolní svět začne energeticky odpovídat těm energetickým procesům, které by měly v budoucím světě probíhat.

Svět je proto postupně přestavován na nový rozsah energií prostřednictvím různých procesů.

V první řadě bude transformován kvalitativní základ pozemského plánu.

Po nejmocnější energii sestoupené Vyššími na planetu, v daném časovém období, dojde ke mutacím ve struktuře všech živých tvorů. Mezi flórou se objeví další kultury a mezi zvířaty se objeví nové druhy.

Změní se také přírodní podmínky, zejména z hlediska krajiny. Dojde ke snížení pevniny a zvýšení krytí vody. Ale pro jaké účely se zvětší vodní kryt Země? Nic se nedělá jen kvůli estetickým úvahám, vše je spojeno se změnou energie. Nová šestá rasa začne produkovat velmi velkou energii, a proto je nutné zvýšit energetické rezervy planety, protože voda má velkou energetickou kapacitu.

Změní se také obloha šesté rasy. Některé hvězdy zmizí, objeví se nové, mnoho nebeských těles změní polohu. Některé budou uzavřeny jinými, což změní sílu a kvalitu přenášené energie, což jim poskytne zcela nové příležitosti při výměně energie mezi všemi vesmírnými tělesy. A přechod Země na nový orbitál, což je transformace jejího energetického stavu, způsobí změny ve výměně energie mezi všemi nebeskými tělesy.

Jaký bude člověk Zlaté rasy?

V přechodném období změny ras se objeví zástupci šesté rasy, navenek podobní člověku páté rasy, ale lišící se od něj svou jemnohmotnou strukturou a počtem energetických těl, která se zvýší ze sedmi do devíti. Taková struktura zvýší energetickou kapacitu člověka. Nadpřirozené schopnosti jsou součástí povinného rozvojového programu pro lidi budoucnosti. Bez přítomnosti těchto vlastností duše lidé nebudou moci vstoupit do obecné Hierarchie Boha.

Je to vysoká energetika nového člověka, která bude vyžadovat vypouštění přebytečné energie do některých přírodních energetických přijímačů, kterými budou moře a oceány jako maxi-nádrže, stejně jako zlato a drahé kameny jako mini-nádrže. Všichni tyto nádrže zvýší svoji energetickou kapacitu. Pro energie, které budou produkovat, Vyšší rozšiřují území oceánů, které získají přebytek jejich energií.

Odsud hlavní důvod, proč bude nová šestá rasa nazvána "zlatá" - tato rasa bude nosit zlaté šperky a ctít zlato, což bude spojeno s jeho funkčností. Nejdůležitější funkcí, kterou budou drahé kovy a kameny plnit, je sbírat přebytečnou energii od lidí, rozptýlit ji v jejich jemnohmotných strukturách a ukládat tuto energii do svých kapacitních potenciálů.

Skutečná hodnota zlata a drahých kamenů opět poroste, to znamená, že šperky začnou být masivně uctívány, ale nebudou oceněny pro svou vnější krásu, ale pro svůj vnitřní obsah. Zatím nyní člověk neví, proč je zlato mezi ostatními vyčleněno jako drahý kov, pak v šesté rase pozná pravdu - proč potřebuje zlato a šperky. Člověk se před nimi přestane věnovat modlářství a naučí se vážit jejích skutečných vlastností.

Zlato je vodičem jemných energií. Kopule na kostelích proto musely být vyrobeny ze zlata nebo pozlaceny. V šesté rase lidé objeví mnoho nových vlastností zlata i drahých kamenů. Zlato bude absorbovat energii lidí, ukládat její přebytky a dále je distribuovat.

Děti zlaté rasy se začnou rodit se změněnou DNA. Nová rasa se rodí na základě té staré prostřednictvím transformace energetické struktury těla. Změní se samotná fyziologie člověka a jeho způsob života. Vyšší pokládají nový energetický genový fond, který udrží fyzické tělo ve stavu velmi vysokého čerpání energie. To vytvoří velké potenciální čerpání energie fyzického obalu. Duše, která přichází do připraveného těla, bude mít také obrovský energetický potenciál a oni (materiální tělo a duše) si musí navzájem odpovídat. To umožní duši v nové době velmi snadno a bezbolestně existovat, takže mnoho nemocí fyzického obalu zmizí samy o sobě.

Zástupci nové rasy budou rozvinuté v různých směrech, takže zátěž na tyto jedince se nutně zvýší: jeden člověk bude schopny realizovat program tří nebo čtyř lidí páté rasy. Všechny tři nebo čtyři programy zástupce šesté rasy se budou vyvíjet souběžně, to znamená, že člověk bude moci pracovat současně v několika směrech najednou. Cílem nových, propracovanějších programů je přimět člověka k práci na každém plánu, které má. Ale to je samozřejmě daleká budoucnost. Vyšší k tomu však člověka směřují již nyní.

Aby se ale každý dostal do Boží Hierarchie, bude muset projít novým náboženstvím - jednotnou vírou. Pomůže duším získat potenciál duchovnosti, který je co nejvíce přiblíží duchovním světům Boha. Staré náboženství postupně odejde, protože lidé přijdou s novým vědomím, kteří budou znát pravou podstatu toho, co se děje v Kosmu. Lidé se seznámí s pravidly a zákony podřízenosti v Hierarchiích Kosmu a následně s pravidly uctívání a podřízení se Představenému a současně s pravidly a zákony řízení nad nižšími. Nová společnost bude i nadále ctít Vyšší a Boha.

Šestá rasa tak bude postupovat v rozvoji mnohem rychleji než pátá, přičemž důvody budou následující:

1. účast na procesech rozvoje dokonalejších duší, vybraných z nejlepších v páté rase;

2. zvýšení počtu reinkarnací se zkrácením délky pobytu na jemnohmotném plánu;

3. uskutečnění jednou duší 3-4 programů v jednom životě;

4. využití zrychleného mechanismu pro průchod osobním programem duší.

Zejména budou muset vyvinout šest jemnohmotných těl, šest obalu (moderní člověk vyvinul pouze dvě energetická těla). A vývoj každého jemného těla je spojen s odpovídající oblastí vědomostí.

Vyšší plánovali odstranit zlo ze Země během přechodného období změny ras a reorganizace okolního světa. (Přechodné období bude trvat ještě asi pět set let). Navzdory všemu Vyšší dosáhnou toho, že zlo zmizí ze Země. Ale protože duše jsou trojjediné a musí být doplněny kladnými i zápornými energiemi, zůstanou samotné záporné procesy za předpokladu jiných forem projevu. To už budou procesy založené na vysokých energiích. Člověk bude nadále studovat matematiku, fyziku, konstruování, programování a mnoho dalšího, doprovázeného získáváním záporných energií duší. Ale to jsou už procesy, které člověku přinášejí radost a uspokojení z jejích poznání.

Musí být zaktivován jiný mechanismus myšlení, kromě fyzického mozku. Matricové myšlení na vysoké úrovni se stává takovým mechanismem, které člověk vždy měl, ale pouze se jeho různá stádia na různých úrovních rozvoje cítí a různě využívá. Pokud byla dřívější informace dána člověku ve formě obrazů, což přispělo k převaze obrazného myšlení v páté rase, pak člověk šesté rasy bude nové znalosti vnímat hlavně v impulzním kódování s další obraznou orientací rozšifrování.

Přechod na novou rasu bude také probíhat prostřednictvím nového programu společnosti, vypracovaného Vyššími pro další etapu lidského rozvoje. To znamená, že duše musí zvládnout přechod z minulosti do budoucnosti. Ale jsou zde určité nuance. Na začátku svého rozvojového období bude šestá rasa nadále ve třech časových fázích: minulost, přítomnost a budoucnost. Pro šestou civilizaci začne nový program a čas samotné Země zůstane stejný. Ale na konci svého rozvoje dosáhne šestá rasa takové úrovně, že může být současně ve třech dimenzích času, jako Shamballa.

Lidé přijdou do Zlaté rasy čistě, bez karmy. Bez ní budou nadále inkarnovat 3-4 životy. Poté člověk znovu začne získávat karmické závislosti, protože ještě není schopen existovat bez chyb. Budou však na nové úrovni.

Existence šesté rasy bude vycházet ze zcela odlišných životních situací, které pro svoji implementaci vyžadují nové posouzení a nové zákony.

Znalost člověka o jeho vnitřním i vnějším světě vždy procházela jeho vlastními schopnostmi, proto čím více jich je, tím aktivnější je poznání nového. Schopnosti projevené u lidí jen naznačují vzhled dalších jemných struktur v lidské struktuře, protože bez nich nebude fungovat žádná funkce. Nadpřirozené schopností jsou součástí povinného rozvojového programu pro lidi budoucnosti. Bez přítomnosti těchto vlastností duše lidí nebudou moci vstoupit do Boží Hierarchie.

Zlatá rasa bude mít z velké části mnoho neobvyklých vlastností, o kterých má současný člověk matnou představu. Jsou to telepatie, levitace, vysoká intuice, velmi vysoká inteligence (porovnáme: u současného člověka je to 3-6%, u nich to dosáhne 90%), jasnovidectví a mimosmyslové schopnosti a také mnoho dalšího.

Bude to také nejenergičtější rasa ze všech, která na Zemi existovala, to znamená, že počet lidí na Zemi bude o dvě třetiny (2/3) menší než nyní, ale jejich energetická produktivita pro určité hierarchické Systémy se několikrát zvýší . Samotný organismus začne produkovat energii třikrát až čtyřikrát více a to vše bude provedeno díky jejich speciální konstrukci a kvůli sestavenému programu. Navenek samozřejmě zůstanou stejní jako my, ale jejich mocenský potenciál se mnohonásobně zvýší.

Větší energie pomůže aktivovat schopnosti lidí.

Šestá rasa bude duchovnější než pátá, už proto, že do ní vstoupí pouze duše, které dosáhly určitých normu v duchovním a inteligentním rozvoji.

Zrození lidstva šesté rasy obecně vytvoří předpoklad pro konečný rozvoj božského stavu člověka, který poskytne konečný výsledek po sedmé, závěrečné fázi lidského rozvoje.

Poté dojde k významnému impulsu pojmů a znalostí činnosti systémového kódu příčin a následků, které dokončují transformaci a přechody v prostoru jednoho světa do druhého a tak dále do nekonečna.

Šestá rasa bude nadále žít jako jedna komunita. Změní se však její sociální životní styl.

Rodinná jednotka zůstává v základu společnosti, jako buňka velkého organismu. Rodiny budou vždy existovat, pokud bude člověk existovat ve formě, v jaké je v současnosti.

Cílem šesté rasy je vytvořit jediné lidstvo bez národů a národností, ale to se stane až na konci šesté rasy. A na začátku, v přechodném období, národy a národnosti zůstanou. Pak staré formy člověka přirozeně vymřou a na jejich místo nastoupí nová rasa. Na Zemi bude jeden národ, nebo jednoduše - rasa, omezená územním rozsahem, protože většina země bude pokryta vodou. Kvalitativní struktura společnosti se bude v průběhu tisíciletí měnit, dokud se nevytvoří jediná rasa s požadovanými vlastnostmi. Státnost tedy bude nějakou dobu existovat, na počátku formování nové společnosti, a pak jeho potřeba zmizí, protože je to nutná jen k udržení rozmanitého složení společnosti v poslušnosti, šestá rasa však přijde k jedinému lidu.

Poté, co člověk dosáhne určité Úrovně rozvoje v šesté rase, přejde na telepatickou komunikaci, ve které bude verbální výměna informací nahrazena pojmovou a poté energetickou. Lidé přestanou komunikovat prostřednictvím jazyka, protože se naučí navzájem číst myšlenky.

Charakteristickým rysem vývoje šesté rasy bude stav společnosti stejného věku: v podstatě každý bude vypadat jako jedna věková kategorie, která se zastavila na úrovni 30-35 let.

V nové rase budou nemoci vnitřních orgánů trvat přibližně do poloviny nové rasy, do začátku další úrovně rozvoje. Člověk šesté rasy bude mnohonásobně vyšší v inteligenci než jeho předchůdce, proto cesta rozvoje prostřednictvím překonávání nemocí ztratí svou sílu. Člověk bude mít jiné vědomí a budou mu představeny zcela jiné cesty pokroku.

Intuice se v budoucnu zvýší a bude lepe pomáhat lidem správně plnit jejich program, dělat minimum chyb v situacích. Intuice je také jakýmsi nadhledem, bude se týkat vlastního života člověka, sám se naučí "cítit" svou budoucnost.

Když lidé v jednom životě absolvují tři nebo čtyři programy najednou a zúčastní se zrychleného reinkarnačního cyklu duší, získají víc času na rozvoj. Takové duše velmi urychlí své zdokonalování. Bude to skok v čase.

Reinkarnace pomáhají správně budovat duši (jak vyžaduje evoluce) díky odstranění po smrti (v Očistci) z jejích tenkých struktur všeho nepotřebného a nevhodného pro zákonitou stavbu.

V šesté rase reinkarnace zůstávají, protože jednotlivci se nadále dopouštějí chyb, které vyžadují nápravu všech jemnohmotných struktur duše. Pouze v sedmé rase se bude možné rozvíjet bez reinkarnace, protože do této doby si člověk vytvoří jiné chápání svého života a poslání. Pokud chce člověk existovat v těle, bude žít tak dlouho, jak potřebuje. Protože začne skutečně chápat, proč byl poslán na Zemi, a začne se snažit získat vlastnosti, které potřebuje, a proto se pokusí rychle splnit svůj vlastní program, dosáhnout svého cíle rychleji, aby se rychle vrátil zpět k Vyšším.


Seklitova L.A., Strelnikova L.L.


Původ článku je z oficiálních stránek autorů www.gold-race.ru

Jedná se o překlad z ruštiny.