TŘI NOVÉ MODLITBY


TŘI NOVÉ MODLITBY 


PRVNÍ MODLITBA O POMOCI V SITUACÍCH.

(PŘEVZATO ZE "ZÁKONA O BOŽÍ PODSTATĚ")

Bůh Všemohoucí a Nesrovnatelný! Podléhají Tobě světy a vesmíry, časy a prostory! K Tobě se obracejí naše duše a srdce, neboť Ty jsi Stvořitel a vedoucí Síla při vytváření jedinečných forem. Převažující základnou Sily Tvého Tvoření je vlastnictví Pravdy Oduševnění, která je mimo dosah Ďábla. V tom je Tvá nezničitelná Moc a Síla. Tato Pravda předurčuje nezávislou existenci živých forem, které jsi stvořil. A individualita a jedinečnost stvořených struktur je dána Tvou Velkou schopností Oduševnit vše, co existuje. V tomto je Tvá Velká Moc! Právě tento druh energie Oduševnění zůstává vždy mimo chápání Ďábla a možnosti ovládnout tuto Velkou Energii Života. Důvodem je nepřítomnost byť jen malé části energie Dobra, Lásky a Tvořivosti v Něm. Záporní Hierarcha dosahuje nového pochopení a uvědomění si všeho, co existuje ve světě, prostřednictvím čísel a výpočtů. Tím se pro Něj uzavírá další vidění okolního světa, ztělesněné prostřednictvím pocitů a vjemy krásy, které jsou k dispozici Tvé Duši, Bohu. Hlavní závislost Ďábla na Tobě, Všemohoucím a Neopakovatelném, se projevuje v Jeho neschopnosti ovládnout metodu oduševnění svých forem, které získává analytickými výpočty. Tato závislost je hlavním a převažujícím důvodem, proč se Ďábel podřizuje Tobě, který miluješ a odpouštíš všem. Jedině tato Pravda může zkrotit nástrahy Temných sil a umožnit Dobru, Spravedlnosti a Milosrdenství zvítězit! Prosíme Tě, Velký Bože, abys nás vedl novými cestami Dobra a Světla, Tvořivosti a Lásky, abychom se stali Tvými důstojnými Pomocníky, vytvářeli světy a prostory a oduševňovali nové formy života! Z celého srdce Tě prosíme, Všemohoucí Bože, abys nám pomáhal v těžkých chvílích našeho života a chránil nás před nástrahy Ďábla. Všemi svými myšlenkami jsme stále s Tebou, Velký Stvořiteli, a chceme, aby naše duše byly ve Tvém Království. Spas nás a zachraň. ...Amen.


DRUHÁ MODLITBA O POMOCI PŘI ROZVOJI A OCHRANĚ.

(SESTAVENO NA ZÁKLADĚ "ZÁKONA O BOŽÍ PODSTATĚ")

Bože, Ty jsi Nejvyšší Rozum, Nejrozvinutější a Nejmocnější Osoba, která má všechny kvalitativní vlastnosti Podstat, jež Tě tvoří. Tvá moc a celkový potenciál Velké Duše je s ničím nesrovnatelný a v ochraně a milosrdenství pro trpícího se Ti nikdo nevyrovná. Jsi Velká, Všemohoucí Osoba, které se v našem Vesmíru nevyrovná nikdo v síle Myšlenky ani v síle Potenciálu Duše. Jsi Nejvyšší Podstata, která dosáhla nejvyšší dokonalosti. Bůh Náš! Ty jsi ten Ideál, k němuž se musí směřovat každý člověk ve svém rozvoji; Ty jsi Stvořitel, který silou myšlenky vytváří prostory Universa, duše a veškerý život v něm. Jen Ty otevíráš člověku cesty k věčnosti prostřednictvím velké Síly Zdokonalování. Nechť, ať i já důstojně projdu svou cestu do Tvého Království. Uslyš můj hlas ve chvílích zoufalství a slabosti. Nedovol Ďáblu zvítězit nad mou nedokonalostí. Tvou Podstatu, ó Bože, není možné obsáhnout lidským rozumem, stejně jako se zrnko písku nedá srovnat s horou a kapka vody s oceánem. Pouze věčné zdokonalování nás činí tak silnými a tvořivými, jako je náš Bůh. Neúnavně Tě budeme následovat, Bože, náš Stvořiteli, ve všech nejlepších kvalitách naší duše. A kéž je s námi Tvá Velká Moc! A neúnavně nás veď po cestách Světla, přemáhej v nás slabosti a neřesti. Avšak vzhledem k tomu, že jsem stále na nízkém stupni rozvoje a slabý(á) před zápornými Silami, žádám o Tvou Ochranu a Pomoc. Bože, pomoz mně, mým příbuzným a těm, které miluji, v těžkostech a nemocech. Chraň nás a sešli nám štěstí, ne pro věčné potěšení naší duše, ale pro další rozvoj a konání dobrých skutků. ...Amen.


TŘETÍ MODLITBA PROTI NEMOCI A TĚLESNÉ SLABOSTI.

(NA ZÁKLADĚ "ZÁKONA ZDOKONALOVÁNÍ V DOBRU")

Dobro je Tvořivou silou světa, bránící všemu existujícímu upadnout v zapomnění. Dobro je kvalita energie, která zabraňuje Silám Zla zvítězit na Zemi. Je opakem Zla a všemocná řídící Síla. Energie Dobra a Zla jsou protikladné ve své podstatě. Ale patří k jedinému celku a nemohou existovat jedno bez druhého, stejně jako by nebylo možné ocenit a pochopit Dobro a jeho blahodárnou moc, kdyby nebylo ve světě jeho protikladu, Zla. Tato zákonitost je hnací silou evoluce, s kterou musíme počítat. Dobro však musí vládnout nad Zlem, jako Ty, Bože, vládneš nad Ďáblem. A kéž každá duše, i ta moje, naplní Náš Svět a svůj domov Božským světlem Dobra a Lásky a přiblíží nás k Tobě, Všemohoucí a Nesrovnatelný! Bože, pomoz mi Silou Svého nezničitelného Dobra překonat slabosti a nemoci mého těla, posilni mého Ducha Svou velkou Silou a dovol mi budovat světy Dobra spolu s Tebou a Tvými Důstojnými Pomocníky. Všechny činy, které vedou k dobrým skutkům, tvoří v člověku velkou Sílu Ducha, nezničitelnou žádnými Sílami Ďábla. Prosím, Bože, když posiluješ mého Ducha, posiluj i mé tělo, abych mohl(a) důstojně čelit všem zkouškám, které mi připadnou. Pomoz mi, Bože, abych se posílil(a) v Silách Dobra, neboť čím více dobrých skutků Má Duše vykoná, tím větší bude její Tvořivý základ. To nás přibližuje k Tvé Nejvyšší Božské struktuře, protože zdokonalování v Dobru a Tvorbě urychluje pokrok v rozvoji a zlepšuje kvalitativní strukturu naší Duše. Pomoz mi, Bože, posílit svého Ducha proti Silám Zla. Nauč mě bojovat s nemocemi a slabostí těla! Ať v mé duši vzrůstají Tvůrčí počátky a počátky Lásky ke všemu, co existuje. A tím chci posílit Tvé Síly, Velký Bože, a zvětšit Tvé Vojsko v boji proti Zlu. Mé srdce, náš Velký a Spravedlivý Stvořiteli, je po všechny věky vždy s Tebou! ...Amen.Původ článku je z oficiálních stránek autorů www.gold-race.ru

Jedná se o překlad z ruštiny.