Jednota víry

"Víra v Boha vytváří platformu pro kladný rozvoj, která ukazuje správný směr pro zdokonalení, a úkolem jednotlivce je vypracovat detaily a formovat své kvality samostatně."  Seklitova L.A., Strelnikova L.L.


Jednota víry

Náboženství bylo vytvořeno jako proces, ale ne jako něco abstraktního, určeného pro zábavu člověka nebo jen pro jeho utěšení. Všechno je výrazem nějakého procesu. A nové náboženství je změnou ze starého technologického postupu na nový. Nové náboženství Jednoty víry přinese lidstvu Pravdu, člověk bude znát Vyšší kosmické zákony, jak je zná zbytek Kosmických Bytostí, a začne se snažit je dodržovat a naplňovat. Starou Bibli nahradí nové kosmické zákony, podle kterých všechny živé stavy v Universu existují a podléhají jim. Základ tohoto nového poznání je položen v knize "Zákony Universu neboli základy existence Božské Hierarchie".

Aby bylo možné existovat ve věčnosti, je potřeba ji porozumět, vědět, na jakých procesech je postavena, a vidět to nejdůležitější - existuje pouze díky tomu, že všichni, kdo jdou do budoucnosti, přísně dodržují všechny její normy a pravidla existence .

Věčnost vyžaduje nejpřísnější dodržování zákonů a to druhé je nemožné bez jejich porozumění. Sjednocení, porozumění a naplnění tvoří pevný základ, na kterém je postaven věčný život.

Lidé konečně přijdou na to, že v Kosmu nejsou sami a že existují Vyšší Podstaty a Jediný Bůh, kteří vedou naši Zemi a Vyšší světy ve své Hierarchii. Když si to lidé uvědomí, začnou se snažit být jako jejich starší Bratři. Víra získá úplně jiný výraz a bude založena na Vysokém vědomí lidí, na jejich skutečném chápání významu procesů, které se kolem odehrávají.

Nová víra by měla vycházet z teoretického vědeckého charakteru, který v kombinaci se znalostí Vyšších Zákonů umožní vytvořit skutečnou kostru duchovní dokonalosti člověka. Proto pouze nové Zákony Universa, poslané Bohem do světa, jsou schopny sjednotit vědu, filozofii a náboženství v hlubokém poznání fyzických základů stavby Duchovních světů a jejich rozvoje, jsou schopny sjednotit celé lidstvo v jediném poznání základů Vyšší existence.

Do rodící se nové šesté civilizace je Seshora vyslán nový rozvojový program, podle kterého nová rasa vytvoří pro Kosmos určitou škálu energií, více stlačenou, ale také čistší. Bude vytvořen nový technologický postup pro kontrolu produkovaných toků. Nová rasa bude zaměřena na produkci jediného spektra duchovních energií. A hlavní věcí v jejich práci bude využití nových přirozených znalostí o těch všeobjímajících a jednotných procesech, které řídí rozvoj celé Boží Hierarchie a kterými se každý člen společnosti bude řídit díky svému vysokému vědomí a smyslu pro povinnost vůči svému Stvořiteli.

V současné době, v období změn pozemských epoch, se hierarchické Systémy také přesouvají do nové fáze rozvoje a potřebují jinou energii. Proto se vytváří nový typ člověka - zástupce šesté rasy, který bude produkovat požadovaný druh energie a vědomě se účastnit grandiózních procesů oběhu energií, naučit se potřebné procesy sám regulovat, aby mohl obsadit po určitých fázích rozvoje vhodné místo v Hierarchii Boha. Tento mechanismus již je vytvořen Vyššími a zůstává ve fázi uskutečnění a osvojení.

Vyšší znalosti budou základem lidského rozvoje. Duchovní zdokonalení projde porozuměním vesmírných zákonitostí a informací vyššího úrovně. Čím více se myšlení člověka zlepší, tím se více nových znalostí Shora mu otevře. K tomu je však také zapotřebí řádný kvalitativní rozvoj duše, protože pouze vysoce duchovní člověk je schopen správně nakládat Vyššími vědomostmi a nasměrovat je ne ke zlu, ale k dobru člověka.

Náboženství na různých úrovních není něčím abstraktním a existujícím samo o sobě, ale vždy výrazem určitého kosmického procesu.

Proč ale na Zemi nikdy nedošlo k úplnému sjednocení všech existujících náboženství? Hlavním důvodem nejednotnosti je příslušnost jednotlivců k různým úrovním rozvoje: to, co je schopný vnímat jeden úroveň, není schopný přijmout jiný. Pokud tedy hovoříme o Jednotě víry jako o obecnějším pojmu, pak lze odhalit, že obvykle spojuje jednotlivce patřící k jedné úrovni rozvoje nebo k několika blízkým. Proto můžeme hovořit o potenciální stránce víry, to znamená, že obvykle spojuje jednotlivce se stejným energetickým potenciálem nebo ty, jejichž potenciály jsou si navzájem blízké.

Cílem jednoty víry je seznámit co nejvíce jednotlivců s jejich potenciálem. Ale pro sjednocení mas je vyžadován cíl, ideál, který by mohl zaujmout ostatní, a přitom zůstat pro většinu pochopitelný a dosažitelný.

Vysoký ideál směřuje všechny nižší úrovně k sobě, takže čím vyšší je, tím větší počet úrovní si podřizuje. Dosažení Nejvyššího ideálu se stává hlavním cílem každé víry, stejně jako jednoty víry. Mít cíl pomáhá sjednotit a vést různé jednotlivce na cestě zdokonalení. Cíl orientuje člověka na napodobování Vyššímu, což mu umožňuje měřit své činy podle toho, o co by se měl člověk snažit.

V samotné Hierarchii Boha víra jako náboženství neexistuje, ale na druhé straně existuje jednota víry jako základ prosazující zákon, protože na Úrovních Hierarchie již žijí podle Nejvyšších zákonů vesmíru však ne s náboženskou vírou, ale s vědomím, že Bůh jako Vyšší a řídící Osobnost existuje a vede je v rozvoji. Každý v Hierarchii již chápe, že i on musí dosáhnout stejného Vyššího stavu, a proto musí vyvinout veškeré úsilí. Jednota víry v Hierarchii je tedy v podstatě absolutní.

Princip jediné existence vytváří zvláštní platformu jednoty víry, která se mění v prvotní základ pro progres. Matrice jednotlivců je nejen naplněna energií zvláštní kvality, ale je také budována zvláštním způsobem a získává konfiguraci, která se liší od konfigurace nevěřícího jedince.

Studium informací o Vyšších světech a Vyšších osobnostech umožňuje jednotlivci vytvářet v matrici hromadění různých kvalit, čímž se rozšiřují obecné obzory duše. Jednota víry by proto neměla být chápána jako něco úzce omezeného.

Jednota víry je víra v pravdu, tu, která umožňuje Bohu existovat jako konkrétní vysoce rozvinuté Osobě, existovat Jeho světům a Podstatům, uznává existenci Universa a určitého Veškerenstva jako jakýsi maximální objem, ve kterém naše Země , lidstvo a vše ostatní přebývá. Víra v pravdu znamená víru v Boha a jedno vyplývá z druhého. Proto bude jednota víry v nové fázi vývoje Země založena na studiu znalostí, které jsou rozsáhlejší než dříve. A k tomu jsou poslány "Zákony Universa".

Víra v Boha vytváří platformu pro kladný rozvoj, která ukazuje správný směr pro zdokonalení, a úkolem jednotlivce je vypracovat detaily a formovat své kvality samostatně.

Pokud se povzneseme nad pozemským plánem, pak tam víra přejde do jiných forem existence. Základem ale zůstává víra v pravdu, protože jen ona maximálně přibližuje k realitě světa, pomáhá ho poznávat, zdokonalovat se a zvyšovat svůj osobní energetický potenciál.

Jednota víry, stanovující cíl dosažení Absolutna, sjednocuje všechny oduševnělé formy, které mají jeden začátek. Ale protože vždy existují možnosti rozvoje, každý jednotlivec dává jednotě víry svou vlastní tonalitu.

Stejnou formu vyjadřování víry navíc nelze použít na různých stupních, protože pokud uspokojuje nižší Úroveň, pak na vyšší už bude působit primitivně, a proto do ní nebude moci zapojit jedince s mocnějším potenciálem. Víra na každé Úrovni by měla mít potenciál vyšší než všechny ostatní potenciály jednotlivců, které by měla vést.

Jednota víry spojuje každého s vysokými cíli, protože obsahuje zákony rozvoje vesmíru a směřuje k jednotě, totiž k životu, a ne k rozdělení - smrti. To znamená, že stanoví různé jednoúrovňové cíle, ale zároveň je všechny spojuje s jedním vyšším absolutním cílem. Jednota víry je tedy také celá Hierarchie Víry a jednotlivci jsou v ní uspořádáni podle Úrovní. Podle typu jejich přesvědčení lze posoudit jejich hierarchické rozložení ve stupních evolučního rozvoje.

Na každé úrovni existence má víra nejen zvláštní formy, ale také výjimečné.

Jednota víry je mechanismus mobilizace, který se řídí obecným zákonem jednocelkové existence, kde komunita představuje soukromý typ odděleného stavu energetických základen. A vrcholem rozvoje je pro ni konečná pozice víry. Hranicemi její relativity je pokrytí interpretovaných vědomostí na určité úrovni rozvoje.

Jednota víry ale nakonec přechází do nekonečně se opakujících aspektů chápání celkové jednotné konstrukci budování světa, a to je Absolutno s jeho nekonečnou silou usilování a moci v dokonalém rozvoji.

Další informace o jednotě víry naleznete v našich knihách: "Novinky o náboženství" a "Náboženství".

Seklitova L.A., Strelnikova L.L.


Původ článku je z oficiálních stránek autorů www.gold-race.ru

Jedná se o překlad z ruštiny.